Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Huyện Cẩm Mỹ sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (từ tháng 02/2017 đến 31/11/2019)

Với việc nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Sau khi nhận được Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/02/2017 của Tỉnh uỷ Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ở ấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì triển khai, theo dõi các đảng ủy xã thực hiện.

Đồng thời để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 25/2/2017 của Huyện ủy, Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 20/3/2019 về việc dự kiểm tra, giám sát nội dung sinh hoạt chi bộ cơ sở, đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc. Trong đó chú trọng việc dự sinh hoạt ở các chi bộ ấp, sau khi có kết quả tham dự của các Tổ công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có thông báo kết luận kết quả giám sát của từng chi bộ cụ thể, trong đó đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và phướng hướng thực hiện thời gian tới để các chi bộ triển khai thực hiện.

Trong năm 2018 và năm 2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ sở ngiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09,12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định số 25-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019 - 2020 và văn bản hướng dẫn cụ thể đối với loại hình chi bộ ấp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Qua theo dõi cho thấy chế độ sinh hoạt đối với loại hình chi bộ ấp ngày càng tốt, nề nếp, khoa học hơn. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy chi bộ thường xuyên được bồi dưỡng, điều kiện sinh hoạt được đảm bảo, 100% đảng viên đều được phân công nhiệm vụ và có ý thức, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn thành việc xây dựng chi bộ ấp có cấp ủy để lãnh đạo, hiện có 74/74 ấp đã xây dựng được cấp ủy, Nhiệm kỳ 2015-2020 huyện Cẩm Mỹ đã có 05 chi bộ thực hiện đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp (05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Xuân Tây) đạt tỷ lệ 6,75%. Nhiệm kỳ 2020-2023 huyện sẽ thực hiện kiêm nhiệm chức danh Bí thư đồng thời là Trưởng ấp là 35/74 ấp, đạt 47,3% đối với những ấp có nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn về trình độ học vấn và chính trị theo quy định. 

Đồng thời việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ được chi bộ quan tâm thực hiện và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các chi bộ. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hầu hết cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương, tác phong làm việc sâu sát sơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các chi bộ đã chủ động xây dựng, triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, giải quyết tố cáo đối với đảng viên; giám sát chuyên đề đảng viên; thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, theo thẩm quyền. Chủ động triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo chương trình cũng như nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp cấp ủy thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của chi bộ.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu. Được sự hưởng ứng, đồng tình của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số khó khăn đó là:

Hiện nay công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết ở một số địa bàn còn gặp khó khăn, địa bàn một số ấp rộng do đó việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã chưa được phủ khắp, nhận thức đảng viên ở một số chi bộ chưa cao, do công việc và trình độ đảng viên ở ấp chưa đồng đều nên việc cập nhật và triển khai Nghị quyết có lúc hiệu quả chưa cao. 

Tỷ lệ đảng viên lớn tuổi ngày càng tăng, cơ cấu vào cấp ủy đa số là đảng viên lớn tuổi, đến thời điểm hiện tại trong cấp ủy chi bộ ấp nhiệm kỳ 2017-2020 có 143/230 đồng chí từ 51 tuổi trở lên chiếm 62,17% và chưa qua đào tạo là 174/230 đồng chí, đạt 75,65% do đó phần nào ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của chi bộ ấp. Đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, đảng viên bỏ sinh hoạt bị xoá tên có chiều hướng tăng so với năm trước. 

Việc phát triển đảng viên ở ấp gặp nhiều khó khăn, lực lượng trẻ đa số đi khỏi địa phương làm kinh tế hoặc làm công nhân sinh sống; bên cạnh đó, một số chi bộ còn tư tưởng hẹp hòi khắt khe trong việc xem xét nguồn cảm tình Đảng, chưa tạo được động lực để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, rèn luyện trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, hội viên chưa sâu rộng; trong nội bộ Đảng một số đảng viên tính tiền phong gương mẫu chưa nghiêm, trong sinh hoạt chi bộ nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, khô khan, đấu tranh tự phê bình và phê bình chỉ lấy lệ, ngại đụng chạm đã ít nhiều gây dư luận, ảnh hưởng đến sự phấn đấu của quần chúng ưu tú. Điều đáng quan tâm hiện nay là một bộ phận thanh niên không tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Việc thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ có lúc còn thiếu, chưa đồng bộ; còn bị động, lúng túng trong xử lý tình huống phát sinh; công tác điều hành sinh hoạt, triển khai thực hiện nghị quyết và việc ra nghị quyết của chi bộ ấp có lúc chưa thực sự tốt ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, một số nội dung chuyên môn về công tác xây dựng đảng còn thực hiện chậm so với thời gian quy định. 

Một số Đảng ủy xã trong quá trình triển khai thực hiện chưa thực hiện kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên dẫn đến một số cấp ủy cơ sở và một số đảng viên chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức tổ chức kỷ luật, tình thần trách nhiệm chưa cao, chưa tham gia góp ý xây dựng nghị quyết, tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp chưa cao, có đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công …Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là những vấn đề mới nảy sinh trong chi bộ.

Một số chi bộ ấp số lượng đảng viên còn ít nên công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo giỏi các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, do đó chi bộ chưa phản ánh kịp thời về cấp trên những khó khăn vướng mắc để có biện pháp xử lý.

Một số tổ chức đảng công tác tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa thực hiện có hiệu quả do đó dẫn đến chi bộ vẫn có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Một số nguyên nhân chủ yếu đó là: 

- Một số cấp uỷ cơ sở ít kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời khắc phục những chi bộ tổ chức sinh hoạt chưa đạt yêu cầu. Việc đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên có lúc còn hạn chế, chưa tạo động lực cho đảng viên và chi bộ phấn đấu nâng cao chất lượng sinh hoạt. 

- Đội ngũ bí thư chi bộ hiện nay chất lượng chưa đồng đều, một số bí thư chi bộ ấp có tuổi đời cao, trình độ chuyên môn thấp hoặc có Bí thư do kiêm nhiệm nhiều chức danh, công việc khác nhau nên thời gian dành cho công tác đảng hạn chế. Một số đồng chí Bí thư chi bộ còn đơn giản trong sinh hoạt chi bộ, nặng về công tác chuyên môn hơn công tác đảng. 

- Không ít đảng viên chưa ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng trong sinh hoạt chi bộ cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, ngại dự sinh hoạt, nếu có dự thì ít phát biểu ý kiến, thảo luận những vấn đề về chủ trương, giải pháp lãnh đạo của chi bộ.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Phải nghiên cứu, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong tổ chức thi hành cần phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cũng cố, tằng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

- Thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành trong sinh hoạt chi bộ, phải tuân thủ đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, chương trình hành động luôn bám sát vào nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cấp trên; thực hiện tốt việc phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng các nhân, từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện theo quyền hạn, trách nhiệm.

- Phải thực hiện tốt việc xây dựng được quy chế, mối quan hệ phối hợp làm việc giữa cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, phải quan tâm và giải quyết kịp thời những việc quan trọng và bức xúc trên địa bàn cơ sở, đảm bảo cho các cấp uỷ đảng quán xuyến được các mặt công tác tại địa phương. Khắc phục được tình trạng bao biện, làm thay hoặc khoán trắng của cấp uỷ.

- Luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bố trí, phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ ấp. Bên cạnh việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, rèn luyện đội ngũ cán bộ cấp ủy, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, các cấp uỷ còn chú trọng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có đức, có tài, có năng lực thực tiển để bố trí đảm đương các vị trí, công việc trong hệ thống chính trị ở địa phương. Phải thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên tại chổ ở các địa bàn ấp để tạo nguồn kế cạnh.

Nhằm thực hiện đạt được mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/02/2017 của Tỉnh uỷ Đồng Nai và Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ở ấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Về phương hướng:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nội dung sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 25-QĐi/TU ngày 13/02/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và các văn bản hướng dẫn khác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt đối với chi bộ ấp. Giữ vững, cũng cố chi bộ ấp có chi ủy.

Chỉ đạo Đảng ủy các xã quán triệt đến các chi bộ ấp thống nhất thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ở ấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dự sinh hoạt Đảng và giám sát nội dung, kết quả sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. 

Từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp đặc điểm từng địa bàn khu dân cư để hàng tháng, hàng quý chi bộ họp ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp, sát với các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn dân cư. Trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần trong quý, thật sự coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, giúp nhau không ngừng tiến bộ, làm cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp Đảng ủy các xã nắm vững và thực hiện đúng phương châm, phương hướng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp quần chúng vào Đảng. Tránh ngại khó khăn, thụ động, tránh tư tưởng dễ dãi, tình cảm cá nhân mà bỏ qua nguyên tắc, tiêu chuẩn làm giảm chất lượng kết nạp đảng viên, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tư cách đảng viên sẽ góp phần tích cực củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, bởi đây là nội dung quan trọng để thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong thời gian tới, đảm bảo được việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy các xã thường xuyên thực hiện tốt việc rà soát, xem xét những cán bộ, đảng viên có năng lực, bản lĩnh và đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bổ sung vào đội ngũ cấp ủy trong nhiệm kỳ tới nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Không ngừng cũng cố, bổ sung và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể ở ấp, thực hiện tốt việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở ấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Thực hiện tốt việc tập hợp quần chúng và bồi dưỡng giới thiệu cho chi bộ những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đầy đủ các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung, chủ động năm thông tin để kịp thời  phát hiện kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm và trong thực hiện nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn đạo đức, lối sống. việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy và Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về giải pháp:

- Nâng cao vai trò vị trí của chi ủy, nhất là Bí thư chi bộ:

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Chi bộ; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng chi ủy viên, bảo đảm Chi ủy, Chi bộ hoạt động có hiệu quả.

Chi ủy, Bí thư chi bộ phải rèn luyện mình, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh và có uy tín, nhiệt tình trong công tác; có kỹ năng, hiểu biết công tác Đảng; có năng lực, trình độ và khả năng tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, dân chủ.

Cấp ủy chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai về sinh hoạt chi bộ ấp. Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

- Nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ:

Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn vào vai trò, trách nhiệm của đảng viên, chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức, góp ý thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm thì nơi đó chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên; nơi nào đảng viên ít tham gia góp ý, trầm lắng, phó mặc, chỉ tham gia sinh hoạt cho có, thì nơi đó chất lượng không cao,... Do đó muốn tham gia góp ý có chất lượng, có chiều sâu thì trước các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung để tham gia và coi đây là trách nhiệm của mình. Trong sinh hoạt phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ. Sẵn sàng nhận sự phân công công tác của chi bộ, gương mẫu thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghị quyết của chi bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Các cấp ủy cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ ấp, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn tham dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, đồng thời cũng nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời.

Nguy​ễn Tài Hướng


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​