Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ VIỆC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG CÁC KỲ SINH HOẠT CHI BỘ
    Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội…” . Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn nêu rõ những vấn đề cơ bản, toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tổ chức học tập thường xuyên, mà trước hết là trong các tổ chức của hệ thống chính trị, những vấn đề đó, có nội hàm rộng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện. 

(Tổ giám sát của Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ)

    Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Với yêu cầu việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện việc “đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
    Thực tế trước đây cho thấy, còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn…
    Sau khi có Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương nội dung sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng các chuyên đề học tập hàng tháng theo nội dung học tập chuyên đề hàng năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phục vụ cho nội dung sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ cơ sở; cụ thể như: chuyên đề về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên đề về tư diện biến, tự chuyển hóa; chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017. Chuyên đề về phương pháp, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề về phong cách ứng xử của Bác, chuyên đề về phong cách nêu gương của Bác .v.v. theo chuyên học tập năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”
    Qua 02 năm thực hiện  việc sinh hoạt chuyên đề  về học tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ cho thấy; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ khu phố, nông thôn, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, như mô hình “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước, cần kiệm xây dựng gia đình” mô hình “Cán bộ, đảng viên cùng quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới” v.v. đã góp phần đưa huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ đề ra. Nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng đã khắc phục được tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, nội dung thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên...
    Cũng thông qua việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tại địa bàn khu dân cư cho thấy, nội dung sinh hoạt chuyên đề đã tập trung vào các vấn đề như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo; xây dựng khu, ấp văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên; việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.
    Đối với chi bộ cơ quan, nội dung sinh hoạt tập trung vào các chủ đề chủ yếu như: Công tác lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; việc học tập, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên…

    Cũng nhờ việc tổ chức sinh hoạt chuyên học tập và làm theo Bác, nhiều vấn đề nổi cộm, bức thiết đã được chi bộ bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng được các nghị quyết chuyên đề có tính xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng chọn việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đơn cử như nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, nghị quyết về phát triển kinh tế v.v.

    Sinh hoạt chuyên đề cũng đã mang lại kết quả tích cực, trí tuệ tập thể được phát huy, trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị được nâng lên. Trong triển khai thực hiện rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành hơn. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ngày càng được khẳng định. Chính vì vậy mà chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được nâng lên đáng kể; việc đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ sát thực hơn; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở các chi bộ cơ sở được quan tâm đúng mức.
    Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn huyện có 3.393/3.415 đồng chí đạt về thực hiện nêu gương đạt tỷ lệ trên 90% (tăng so với năm 2017); về đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tăng hơn so với năm trước, Đảng bộ huyện không có chi bộ yếu kém.
    Qua việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong thời gian qua; chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
    Trước hết: các cấp ủy đảng cần phải nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt, trên cơ sở đó có sự vận dụng đúng đắn, phù hợp với chi bộ. Duy trì nề nếp và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt. Nâng cao ý thức cho đảng viên tự giác, gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.
    Hai là: các cấp ủy, bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, thông báo trước về nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động sắp xếp công việc, dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên để bàn biện pháp giải quyết. Đồng thời, thông qua nhiều kênh, nguồn thông tin khác nhau để nắm tình hình tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên cũng như những vấn đề liên quan đến phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo, phụ trách.
    Ba là: Nội dung sinh hoạt chi bộ phải đi vào trọng tâm, trọng điểm: Không nên đưa ra quá nhiều nội dung hoặc sa vào những vấn đề không cần thiết, không liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ. Kinh nghiệm cho thấy, các chi bộ đảm bảo được chất lượng nội dung sinh hoạt sẽ là tiền đề để nâng cao nhận thức của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hiểu và nhận thức, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị những vấn đề cần thiết.
    Bốn là: Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng: Chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Sự công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến và biết cách gợi mở những vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo, quản lý, khuyến khích đảng viên phát biểu, tranh luận, trình bày tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc của chi bộ đối với bản thân và gia đình. Đảng viên phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trong sinh hoạt đảng viên có quyền phát biểu, thể hiện chính kiến của mình, nhưng khi chi bộ đã biểu quyết thông qua thì phải nói và làm theo nghị quyết, không được tuyên truyền quan điểm, ý kiến riêng của mình trái với nghị quyết.
    Năm là: Sự gương mẫu của người đảng viên là cán bộ lãnh đạo: Chi bộ nào cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với quan điểm sai trái và những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong chi bộ; thường xuyên quan tâm, chăm lo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thì lãnh đạo chi bộ đó sẽ là tấm gương, là động lực cho đảng viên cấp dưới học tập, noi theo. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề với nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, tránh tẻ nhạt, đơn điệu. Việc chọn chuyên đề học theo Bác phải bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
                                                                                       
  Nguyễn Thế Yến     
                                                                                Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​