Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Huyện Cẩm Mỹ tăng cường quán triệt, chấn chỉnh công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm

​Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, xây dựng nền hành chính kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và các Chỉ Thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua, liên quan trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, …và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ gắn với công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.
Hai là, đối với người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, thể hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, gắn với cá nhân phụ trách tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để đảm bảo sự chuẩn mực, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và quy định pháp luật trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành liên quan lĩnh vực phụ trách, ngành quản lý khi để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức , căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, đề xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời gian được giao. Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị Định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bốn là, đối với cá nhân tham mưu, đề xuất cần phải tập trung nghiên cứu, thường xuyên cập nhật, chấp hành và thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách, ngành quản lý để đảm bảo việc tham mưu xử lý theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ và những việc của cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định.
Năm là, về nội dung kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc khắc phục tình trạng nêu trên, Căn cứ kết quả kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý tương xứng với hành vi vi phạm, bảo đảm tính chất, mức độ vi phạm theo quy định và chịu trách nhiệm với quyết định, hình thức xử lý theo thẩm quyền. Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm phải đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ đối tượng, không thực hiện qua loa, hình thức, đùn đẩy trách nhiệm, đối chiếu hành vi vi phạm và quy định về quản lý, sử dụng, quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, bảo đảm quy trình thủ tục, bảo đảm thời hạn, thời hiệu và nguyên tắc xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Đối với việc xác định hành vi vi phạm xử lý kỷ luật được thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.
 
 2024 CAN BO CONG CHUC TAI BO PHAN 1 CUA THI TRAN LONG GIAO.jpg
Cán bộ, công chức UBND thị trấn Long Giao đang làm việc
 
Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. Đồng thời tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND huyện đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ hàng năm gắn với công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.
 
LÂM NGÂN
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​