Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Quý I, xã Sông Nhạn giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 100%

​ Trong quý I, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Sông Nhạn được Đảng ủy - UBND xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, được giải quyết đúng trình tự theo quy định của Pháp luật. Chương trình cải cách hành chính gắn liền với sự phát triển về kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã; Hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã đạt được các mục tiêu chính đã đề ra. Thực hiện giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính không cần thiết trong hoạt động của UBND, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cán bộ, công chức 100% công chức sử dụng hệ thống Ioffice để gửi và nhận văn bản; Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm, công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
 
 2024 XA SONG NHAN GIAI QUYET HO SO TRUC TUYEN QUY I.jpg
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sông Nhạn
 
 
 2024 XA SONG NHAN GIAI QUYET HO SO TRUC TUYEN QUY I HINH 2.jpg
Người dân thực hiện quét mã QR để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại xã Sông Nhạn
 
Về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, UBND xã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 07/02/2024 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Quán triệt, triển khai chỉ đạo của huyện về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị: Thường xuyên quán triệt các nội dung; kiểm tra, giám sát; thông báo kết luận của huyện về cải cách hành chính; kịp thời chỉ đạo, xử lý những khó khăn, thiếu sót, tồn tại, để khắc phục và triền khai thực hiện. Qua đó, UBND xã đã thực hiện kiểm tra nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch về cải cách hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử; UBND xã Sông Nhạn đã lập danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa gửi Văn phòng UBND huyện xem xét trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận .
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, UBND xã tổ chức kiểm tra công vụ và cải cách hành chính 01/05 cuộc, so với kế hoạch đặt ra đạt 20%, xử lý 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
UBND xã luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, trong quý I, UBND xã đã bám sát lịch công tác của từng tuần, từng tháng cụ thể đối với từng cán bộ, công chức để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính luôn thông qua việc tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trực thường xuyên, trực tiếp có mặt tại Bộ phận Một cửa để chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan đến thủ tục hành chính thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng quá hạn xảy ra.
Bên cạnh đó, để việc theo dõi tình hình pháp luật được tốt hơn UBND xã không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã. Qua nhiều lần kiện toàn, hiện số lượng thành viên của đội tuyên truyền viên có 29 thành viên gồm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các công chức chuyên môn và đại diện mặt trận tổ quốc xã, các đoàn thể, trường học, Ban nhân dân các ấp làm thành viên. Công tác bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng.
Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý, trả kết quả, việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng giải quyết công việc ngày càng tốt hơn. Các thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được rút ngắn thời gian xử lý, khắc phục sự nhũng nhiễu, hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của Nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Mặt khác, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đã được đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Với 100% văn bản, tài liệu, hồ sơ được trao đổi, gửi - nhận giữa các phòng ban, đơn vị (có tham gia hệ thống thông tin điều hành I-office) bằng văn bản điện tử, ngoài văn bản giấy; trừ văn bản “mật”; Có 100% cán bộ, công chức xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc hành chính và tỷ lệ cán bộ không chuyên trách đạt 100%; Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giải quyết nhanh gọn, chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã theo mô hình một cửa điện tử tiếp tục phát huy hiệu quả với sự hỗ trợ của trang thiết bị công nghệ điện tử hiện đại, phần mềm một cửa điện tử đã đáp ứng tốt việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo xử lý thông tin kịp thời, không có hồ sơ trễ hẹn. Kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa để giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân của CBCC tại bộ phận một cửa ngày càng tốt hơn, tính chuyên nghiệp được nâng lên. Kết quả có 142/142 hồ sơ được giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến đạt 100/%
Hiện nay, UBND xã đang triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động nhằm minh bạch hóa công việc, lộ trình và biểu mẫu ở từng vị trí trong quy trình công việc. ISO mô tả nội dung công việc, thời gian thực hiện, kết quả phải đạt được thông qua biểu mẫu. Để thực hiện quản lý theo ISO, mọi vị trí trong quy trình đều phải xác nhận một cách thủ công thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc công việc.
THÚY HẰNG
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​