Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
CẨM MỸ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP HUYỆN

​Với mục đích đánh giá hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm của huyện, xác định các mặt mạnh cần phát huy và hạn chế cần khắc phục. Song song đó, nâng cao vai trò của các đơn vị, địa phương trên địa bàn trong việc xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số của huyện, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 20230. Ngoài ra, xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số chuyển đổi số của huyện Cẩm Mỹ trong năm 2024 và các năm tiếp theo. UBND huyện Cẩm Mỹ vừa Ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp huyện.
Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện, do đó yêu cầu đặt ra là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của UBND cấp huyện, thành phố bao gồm 8 chỉ số chính, 64 chỉ số thành phần với thang điểm 1.000. Trong đó 8 chỉ số chính bao gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số.
Đối với nhận thức số, thể hiện ở việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành của các ngành, địa phương đối với việc xác định chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số như: xây dựng và duy trì chuyên trang cấp huyện về chuyển đổi số, hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên.
Chỉ số về thể chế số thể hiện ở việc ban hành và trình cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hàng năm về chuyển đổi số; triển khai chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tích cực tổ chức và phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn định kỳ nhằm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Song song đó, tham gia hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm nhằm phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số. Ngoài ra, huyện cũng cần ban hành văn bản định kỳ hàng năm nhắc nhở công tác quản lý chi cho chuyển đổi số.
Về chỉ số hạ tầng số, huyện cần thống kê, đánh giá số lượng công chức, viên chức, người lao động có máy vi tính và sử dụng máy vi tính; đánh giá tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; tỷ lệ hộ gia đình có người có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Phấn đấu 100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang và đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung.
Thực hiện Chỉ số về nhân lực số, huyện tổ chức hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp ấp; bố trí số lượng cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước, đáp ứng nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, đảm bảo tỷ lệ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cao nhất. Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động trên nền tảng OneTouch. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức đào tạo về chuyển đổi số cho sinh viên, bổ sung các ngành nghề đào tạo về chuyển đổi số cho sinh viên. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như: hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số và kho học liệu số mở.
 
 2024 TAP HUAN CDS TAI CAM MY.jpg
(Tập huấn chuyển đổi số tại huyện Cẩm Mỹ)
 
Đối với chỉ số an toàn thông tin mạng, huyện phải rà soát, triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin của huyện. Thực hiện cài đặt hệ thống phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho 100% máy chủ và máy trạm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các sự cố trong các cơ quan nhà nước; thực hiện giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Xây dựng các phương pháp ứng cứu, xử lý các sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, phải đảm bảo kinh phí chi cho an toàn thông tin tối thiểu bằng 10% tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số.
Về hoạt động chính quyền số, huyện duy trì trang thông tin điện tử, trang zalo đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tỷ lệ tài khoản của người dân, doanh nghiệp có sử dụng  dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt chỉ tiêu tại bộ chỉ số. Tiếp tục triển khai nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất cấp huyện, phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước. Triển khai 100% chi, đảng bộ thực hiện sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Đồng Nai”. Đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho hoạt động chính quyền số đạt tối thiểu 0,5% tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện.
Thực hiện các hoạt động kinh tế số, huyện sẽ rà soát, thống kê doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn để phối hợp thực hiện chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình hỗ trợ SMEdx đảm bảo đạt tối thiểu 10%; thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt tối thiểu 50%; thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt tối thiểu 80% và thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng tên miền “.vn” tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn.
Ngoài ra, thực hiện Chỉ số về hoạt động xã hội số, huyện cần phổ cập danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho tất cả người dân trưởng thành trên địa bàn. Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt tối thiểu 50%. Triển khai gắn địa chỉ số đến 100% các hộ gia đình đủ điều kiện trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện, khai thác hiệu quả nền tảng học đại trà trực tuyến để nâng cao hiệu quả, số lượng người được bồi dưỡng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền thông qua các kênh số.
LÂM NGÂN
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​