Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CẨM MỸ TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO " TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"
Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ và các tổ chức thành viên trong huyện đã chủ động tham gia phát triển khai cung cấp, phân phối hợp hợp với HDND, UBND, các ngành trung tập phát triển khai báo báo kết quả các chỉ tiêu, Quyết định của Đảng; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình phân phối hành động tốt nhất năm 2023 của Quận Ban Tổ quốc Việt Nam Các cấp, chương trình, đề án, kế hoạch của các chính quyền được phát triển các chủ sở hữu đơn vị ngay từ đầu năm… Công tác phân phối hợp với HDND - UBND huyện, chính quyền cơ sở ngày càng chặt, thực chất. Ủy ban Mặt trận Quốc gia Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tiếp tục làm tốt vai trò tổ chức, phân phối hợp nhất và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên khác trong công việc phát triển các nội dung, đảm nhiệm nhiệm vụ chính giá trị tại địa phương.
2023bai mật trần xay dung ntm do thi van minh 2023.jpg 
( Ông Trần Văn Thức – Chủ tịch Quận ban mặt tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ dự ngày hội Đào đào kết dân tộc ấp 8 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ )
 

Các cuộc đua, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tổ chức chức năng. Các hoạt động Vì người nghèo và công ty hỗ trợ… được MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên phát triển đáp ứng thời gian, công khai, đúng đối tượng, góp ý phần quan trọng giúp đỡ người dân dần dần ổn định định nghĩa cuộc sống vươn lên thoát nghèo; Công tác giám sát, phản biện biện pháp xã hội giám sát Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò trò chơi, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản phản phản biện biện hộ xã hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức phản biện xã hội, lấy ý kiến ​​​​​​​Nhân dân tranh đấu đấu đấu với Luật Đất đai (sửa đổi), các đề nghị quyết định của HDND... ; Các thành viên tổ chức của Mặt trận đã chủ động lập chương trình công tác các ngành, tổ chức, đáp ứng kịp thời, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên trong việc xây dựng các mô hình Nhân dân quản lý , Giữ trật tự, bảo vệ môi trường, Chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh neo đơn… trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Công tác nắm tình hình dư luận trong các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được duy trì thường xuyên và kịp thời, tránh xảy ra các vấn đề nổi côm, điểm nóng trên địa bàn bàn làm việc. Trong đó, nổi bật phải kể đến là bảo vệ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong khuyến thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã vận động và phát huy vai trò chơi Nhân dân tham gia xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; huy động nguồn lực, cùng Nhà nước chăm lo cuộc sống cho Nhân dân. Phương thức thực hiện là giải pháp chủ yếu cho các thành viên tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với tài chính của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó gắn liền với nội dung của cuộc đua động vận động với các nước nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc gia phòng an ninh; vận động Nhân dân tham gia, đồng thời phát huy vai trò trò chơi chủ thể của người giám sát công việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn dân cư. Ngoài ra, Mặt trận quốc gia Việt Nam huyện Cẩm Mỹ còn có các tổ chức thành viên chú ý xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lời khuyên Khuyến Khuyên Khuyên Khuyên thực hiện kết quả, chương trình chất lượng, dự án dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tốt nhất là chương trình tiêu điểm quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững.
Hướng dẫn Ủy ban tổng quốc Việt Nam xã, thị trấn phát triển và đánh giá, báo cáo kết quả các tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu làm Mặt trận quốc gia Việt Nam phụ tinh hơn ; hướng dẫn lấy ý kiến ​​kiến ​​trúc hài lòng của người dân về xây dựng cấu trúc nông thôn nâng cao mới tại xã Thừa Đức .
Bài hát đó, tập trung vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế; vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng tham gia đóng góp công sức, cải cách xây dựng giao thông nông thôn và công dân sinh ở nông thôn .
Trong năm 2023, Quận ban mặt tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ thường xuyên vận động Nhân dân ra quân phát quang, tăng vệ sinh, trồng cây, đường điện sáng, mô hình tuyến đường cắm cờ theo mẫu vài ngày lễ lớn tại đường tuyến, khu dân cư theo mẫu. Nông và chăm sóc 5.000 cây hoa, phát quang 48,7km đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng dài 15,7km, với sự tham gia của 6.500 người, đóng góp trên 3,9 tỷ đồng.
 Công tác giám sát xã hội xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện có hiệu quả, nhất là giám sát thông tin đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, mẫu nông thôn mới; giám sát các nguồn lực, giám sát thực hiện tiêu chuẩn xây dựng nông thôn... đã phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng xây dựng nông thôn mới, mẹo nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững xây dựng xây dựng build build build new info vào thời điểm hiện tại. Cụ thể đã được xác định, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn khu dân cư mẫu tại 8 khu dân cư ở xã Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Quế và Lâm San. Đồng thời vận động nhân dân tiếp tục duy trì các mô hình tuyến đường tự động quản lý trật tự an ninh, tổ chức quản lý môi trường bảo vệ.
Cùng với đó, Ủy ban quân trang Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân quân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thẩm định đề nghị đề nghị công nhận , khu Phố văn hóa năm 2023. Kết quả 74 ấp, khu phố giữ vững danh dự, khu phố văn hóa năm 2023.
Thông tin hoạt động của các nhà quản lý tổ chức, giải pháp hòa giải giải quyết hợp lý nhất ở cơ sở, Mặt trận quốc gia và các chức năng thành viên của các tổ chức đã không liên tục xây dựng và thắt chặt tình hình liên kết tập đoàn ở cộng đồng dân cư . Toàn hiện huyện có 13 xã, thị trấn có nhà văn hóa; 74/74 ấp, khu phố có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng xã hội học tập được phát triển mạnh, các mô hình “Gia đình, dòng họ Du học”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài” đã được nhân rộng ở nhiều địa phương qua đó đã giúp ích cho nhiều trẻ em có cơ sở hạ tầng cho các trường học, tỷ lệ phổ biến giáo dục tiểu học và trung học cơ sở ngày càng cao ở địa bàn nông thôn.
Có thể nói, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo ra sự chuyển mạch mạnh mẽ trong xây dựng đạo đức, đường sống gắn liền với móng giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư, góp phần giữ miếng và thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, việc tang và lễ hội, xóa tập tin hậu ở nhiều địa bàn nông thôn , sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày càng nâng cao...
 
THÚY HẰNG
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​