Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN CẨM MỸ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

​Thực hiện Kế hoạch số 8906/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021; UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện.
Việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm mục địch đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND huyện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

CAI CACH HANH CHINH.jpg
 
Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cải cách hành chính được công bố hàng năm, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh, huyện; phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ; đề ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý. Đồng thời, làm cơ sở để bình xét thi đua cho các cơ quan, đơn vị và đánh giá phân loại công chức, viên chức; đánh giá chức trách công vụ của công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.
Việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính phảo đảm bảo các yêu cầu như: Đánh giá phải thực chất, khách quan, phản ánh đúng những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Đánh giá tương đối toàn diện kết quả đạt được các lĩnh vực chủ yếu của CCHC, công vụ, chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo tính kịp thời của việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, công vụ hàng năm để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, công vụ. Việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Đối tượng thực hiện: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.
*  Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện
Về nội dung đánh giá: Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện gồm 08 lĩnh vực, 29 tiêu chí và 65 tiêu chí thành phần:
- Chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí, 07 tiêu chí thành phần, đạt 12/100 điểm;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 3 tiêu chí, 4 tiêu chí thành phần, đạt 6/100 điểm;
- Cải cách TTHC: 04 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần, đạt 22/100 điểm;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí, 08 tiêu chí thành phần, đạt 10/100 điểm;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 04 tiêu chí, 11 tiêu chí thành phần, đạt 12/100 điểm;
- Cải cách cơ chế quản lý tài chính công: 03 tiêu chí, 06 tiêu chí thành phần đạt 7/100 điểm;
- Hiện đại hóa nền hành chính: 03 tiêu chí, 11 tiêu chí thành phần, đạt 16/100 điểm;
- Tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp: 02 tiêu chí, 05 tiêu chí thành phần; trong đó 01 tiêu chí đánh giá tác động của cải cách hành chính đến mức độ hài lòng của người dân (gồm 5 tiêu chí thành phần) được đánh giá thông qua khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp, đạt 15/100 điểm.
*  Phương pháp tính điểm và quy đổi điểm
+ Thang điểm và cách tính chỉ số CCHC
- Thang điểm đánh giá là 100 điểm và được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính UBND cấp huyện, trong đó:
+ Điểm địa phương tự đánh giá là 88/100 điểm.
+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 12/100 điểm
- Cách tính chỉ số cải cách hành chính: “điểm tự đánh giá” của UBND huyện được UBND tỉnh xem xét, công nhận gọi là “điểm UBND tỉnh đánh giá”; Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng “điểm UBND tỉnh đánh giá” và “điểm điều tra xã hội học” trên “tổng điểm tối đa” (100 điểm).
Chỉ số CCHC (%) = (Tổng điểm CCHC + điểm điều tra xã hội học)/100
+ Nhóm xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
- Điểm tổng cộng từ 91 đến 100 điểm: Đơn vị xuất sắc.
- Điểm tổng cộng từ 81 đến 90 điểm: Đơn vị tốt.
- Điểm tổng cộng từ 65 đến 80 điểm: Đơn vị khá.
- Điểm tổng cộng từ 50 đến 64 điểm: Đơn vị trung bình.
- Điểm tổng cộng dưới 50 điểm: Đơn vị yếu.
*  Tổ chức tự đánh giá kết quả cải cách hành chính, công vụ
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo việc thực hiện đánh giá Bộ Chỉ số cải cách hành chính thường xuyên, kịp thời, chính xác, đảm bảo cho việc phân loại, đánh giá hiệu quả.
Các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tự đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính hàng năm được phân công bằng cách cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính UBND cấp huyện (ban hành theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021), kèm theo tài liệu minh chứng.
Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, đơn vị phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách đánh giá, tính điểm và gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/10/2021, để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.
Để thực hiện hiệu quả việc đánh giá Bộ Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND huyện; phân công các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện triển khai thực hiện. Trước ngày 25/10/2021, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm thẩm định, tự đánh giá kết quả theo Bộ Chỉ số CCHC và kèm theo tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí được giao ở trên về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo tỉnh. Trước ngày 15/11/2021, UBND huyện hoàn thành công tác tự đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên hệ thống phần mềm.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch.

 
MINH NGUYỆT
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành tặng hoa Anh hùng LLVT tại buổi lễ
Thường trực huyện ủy Cẩm Mỹ tặng hoa chúc mừng Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​