Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm sau 03 năm thực hiện NQ lần thứ tư của BCH Trung ương (khóa XII) về “tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, đây là Nghị quyết mà Trung ương đã chỉ rõ 27 biểu hiện cụ thể của suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý từ huyện đến cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kế hoạch 75-KH/TU ngày 17/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 29/12/2016 và Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 12/4/2017 triển khai thực hiện chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017 và các chuyên đề toàn khóa...

Sau khi được triển khai quán triệt đa số cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” từ đó nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; gắn với việc học tập theo Bác về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; từ đó, từng cán bộ, đảng viên đã tự kiểm điểm bản thân, công việc, khắc phục những hạn chế trên lĩnh vực được giao, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, tác phong làm việc, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Từ nhận thức đã có những chuyển biến tích cực về hành động đối với cán bộ, đảng viên, có nhiều gương điển hình và việc làm cụ thể, trọng tâm là tập trung cho công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Niềm tin của quần chúng, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền sau tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy và tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện cụ thể đó là nhiều chương trình do Đảng và nhà nước và chính quyền địa phương phát động đều được nhân dân ủng hộ, tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp giảm, GDP tăng trưởng bình quân 13-14%/năm, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60,6 triệu đồng năm/người.  Sự nghiệp văn hoá - giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, số học sinh khá giỏi, trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng (đến nay toàn huyện có 39/59 trường đạt chuẩn quốc gia); tỷ lệ khu, ấp văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 95% trở lên; 13/13 trạm y tế xã có Bác sĩ và 100% trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được huyện quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, do đó số hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện đều giảm, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 0,25% so với hộ dân, công tác phát triển đảng viên hàng năm đều đạt chỉ tiêu tỉnh giao, công tác bố trí cán bộ cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị theo quy định. Huyện có nhiều mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả đã góp phần tác động đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ nhân dân tiếp tục có nhiều tiến bộ… qua đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Qua thực hiện Nghị quyết TW4 đã tạo được một số chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, nhìn chung đã phát huy được các nhân tố tích cực, lập lại kỷ luật, kỷ cương hơn so với trước; nó có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi tiêu cực, góp phần ngăn chặn các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với đảng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đều mạnh dạn nhận ra những hạn chế, khuyết điểm để tự sửa chữa, khắc phục, tự điều chỉnh hành vi và hoạt động của bản thân trong công tác và cuộc sống hàng ngày, hơn nữa cho thấy việc thực hiện Nghị quyết TW 4 là cơ sở quan trọng để đánh giá, nhận xét cán bộ phục vụ cho công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Để đạt được kết quả nêu trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

Một là: Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế.

Hai là: Phải chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng.

Ba là: Phải nghiên cứu, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, trong tổ chức thi hành cần phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Bốn là: Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng kịp thời những văn bản của cấp trên về triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Năm là: Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để triển khai thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình địa phương.

Sáu là: Thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cũng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm đạt được, thời gian tới huyện Cẩm Mỹ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó cán bộ - đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu gương và đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong việc “làm theo” gương Bác một cách hiệu quả, thiết thực.

Tăng cường công tác quản lý việc học tập Nghị quyết của Đảng. Đổi mới công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng các cấp, đảm bảo việc triển khai, quán triệt sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đủ về số lượng và chất lượng, có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn phù hợp. Quan tâm chế độ, quyền lợi của đội ngũ báo cáo viên, nhất là đối với đội ngũ báo cáo viên cơ sở. 

Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan thông tin, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt chức năng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng việc tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Quan tâm, chú trọng và thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, nhất là ở cơ sở.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện, đảm bảo nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống của người dân và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục nâng cao vai trò của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng thường xuyên gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định. Khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ nhất là trong đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí, thực hiện chính sách cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện quy định số số 770-QĐ/TU ngày 22/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/11/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ không đạt chuẩn và không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, tinh giảm biên chế theo quy định. Từ năm 2019 trở đi, hàng năm Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, bổ sung quy chế, quy trình về công tác cán bộ, đề cao thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ của cấp uỷ theo tinh thần Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác cán bộ và thực hiện chính sách luân chuyên cán bộ.

Định kỳ làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng kế hoạch để từng bước đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng cho nhu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 17/4/2018 của Huyện ủy; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn mà nội dung Đề án việc làm đề ra, nhất thể hóa một số chức danh theo quy định, thực hiện mô hình kiêm nhiệm một số chức danh..., đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên vì đây là nguồn lực là nhân tố quyết định, là khâu then chốt để thực hiện thắng lợi Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.

Có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đối với các tổ chức cơ sở đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để phát hiện, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém kịp thời..

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở, với kết quả tự phê bình và phê bình, với kết quả tham gia góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên và lấy việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao làm thước đo để đánh giá cán bộ. Đồng thời phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ trong đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện và công tâm, kết quả đánh giá phải được công khai, qua đó làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đúng cán bộ; khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ chấp vá, không đúng năng lực, sở trường công tác.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; đưa công tác quy hoạch cán bộ trở thành nề nếp, thường xuyên hàng năm. Quy hoạch cán bộ bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa để đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tạo điều kiện đưa đi đào tạo và cán bộ đưa đi đào tạo phải nằm trong quy hoạch, đúng đối tượng.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đặc biệt là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng và đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh.  

Các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chấp hành triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

Xây dựng và bổ sung quy chế phối hợp tổ chức đảng và các cơ quan, đoàn thể nhằm tăng cường phát hiện những cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra ngăn ngừa, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Xem xét những cán bộ có năng lực, bản lĩnh và đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bổ sung vào đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ do cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy và Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, mỗi cơ quan, đơn vị cam kết không để xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời xem đây là một tiêu chuẩn để đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các đơn vị dễ xảy ra tham nhũng, gắn với việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhằm tăng cường nhận thức và hành động trong thực hiện. Các tổ chức Đảng phải chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, công khai hoá việc xây dựng cơ bản, công trình phúc lợi, mua sắm tài sản và các vấn đề liên quan đến tài chính của Nhà nước, của nhân dân.

Cấp ủy huyện và cơ sở tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, trong đó Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; gắn với rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đầy đủ các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung, chủ động năm thông tin để kịp thời  phát hiện kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn đạo đức, lối sống; việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập; việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm, đánh giá hàng năm.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan phải chủ động thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời phát huy vài trò nhiệm vụ công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thực hiện việc sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá những ưu điểm cần phát huy, những thiếu sót cần khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

4. Về công tác dân vận của Đảng:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả công tác dân vận của Đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảm bảo việc sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng, chính sách nhà nước thiết thực có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm từng tổ chức đối với công tác vận động quần chúng.

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, phát hiện những mô hình Mới, điển hình tiên tiến rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời.

Hàng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể.

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; điều hành quản lý của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, giám sát việc thi hành Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thông qua nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa bàn dân cư phù hợp với đặc thù của từng dân tộc. Phối hợp xây dựng và phát huy người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với chính quyền giải quyết các nội dung còn vướng mắc, tồn đọng về tranh chấp, khiếu kiện đất đai, cơ sở vật chất liên quan đến tôn giáo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo. Bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tôn giáo để đảm bảo đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ngu​yễn Tài Hướng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV GIAI ĐOẠN 2020-2025
Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 13)
Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 12)
Ông Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 11)
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao giấy khen cho các cá nhân (lượt10)
Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 9)
Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 8)
Ông Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 7)
Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân (lượt 6)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​