Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Huyện Cẩm Mỹ quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2024

​Với mục tiêu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn. UBND huyện Cẩm Mỹ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn với những yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực.
Để công tác cải cách hành chính trong năm 2024 đạt hiệu quả cao, yêu cầu đầu tiên huyện Cẩm Mỹ đặt ra là thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời phát huy vai trò chủ động, tính sáng tạo, cải thiện mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2024. Bên cạnh đó, huyện tích cực xây dựng các mô hình, sáng kiến mới để triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, phải nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
 
 2024 NGUOI DAN DUOC HUONG DAN TTHC TAI BO PHAN 1 CUA XUAN TAY.jpg
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Xuân Tây
 
Một trong những nội dung huyện Cẩm Mỹ chú trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Trên cơ sở đó, huyện tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trong thời gian tới, huyện nỗ lực hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, đất đai, hộ tịch…với hệ thống Một cửa điện tử các cấp, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, tích hợp, công bố, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống do các bộ, ngành triển khai cung cấp, thuộc các lĩnh vực như: đăng ký doanh nghiệp, quản lý đầu tư nước ngoài, giấy phép lái xe, giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải, hộ tịch điện tử, lý lịch tư pháp, đăng ký và cấp phép hành nghề khám chữa bệnh, xây dựng… được đầy đủ, chính xác, thường xuyên trên hệ thống một cửa điện tử, theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, huyện Cẩm Mỹ sẽ tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến. Theo đó, huyện rà soát, kiến nghị Hội đồng Nhân dân Tỉnh cắt giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Đồng thời, tổ chức hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại cấp huyện, cấp xã.
 
 2024 NGUOI DAN TRA CUU TTHC.jpg
Người dân tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã
 
Bên cạnh đó, công tác rà soát, đề xuất đơn giản hóa Thủ tục hành chính cũng sẽ được quan tâm. Huyện đặt chỉ tiêu rà soát, đề xuất đơn giản hóa tối thiểu 10% tổng số thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, thị trấn rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, đảm bảo 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; trong đó tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thông qua rà soát, nhằm cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Song song đó, công bố, công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa đầy đủ các nội dung theo Danh mục Bộ thủ tục đã được UBND tỉnh công bố; đảm bảo tính pháp lý, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
Cũng trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, huyện đặt mục tiêu 100% cơ quan hành chính, 90% đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 100% công chức, viên chức được bố trí đúng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm khi được phê duyệt. Bên cạnh đó, toàn huyện có tối thiểu 50% công chức, viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm; trong đó đảm bảo 100% công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện, cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính, quy trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công, tiếp nhận hồ sơ, sử dụng phần mềm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Để thực hiện có hiệu quả, huyện xác định hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm các Nghị định, Quyết định về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Song song đó, hoàn thiện đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; triển khai bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ngoài ra, huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả điều hành, hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đang quản lý. Đổng thời, huyện có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; 100% các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 15% tại cấp huyện, cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40% tại cấp huyện và 30% tại cấp xã. Bên cạnh đó, huyện cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc tại huyện và 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số trong xử lý, điều hành công việc. Để đạt được các mục tiêu, ngay từ đầu năm, huyện Cẩm Mỹ đã chú trọng đảm bảo các hạ tầng nền tảng và môi trường pháp lý phát triển chính quyền điện tử của huyện. Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng quản lý nội bộ cũng được huyện quan tâm. Thời gian tới, huyện tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, Kho lưu trữ điện tử, đảm bảo đáp ứng các quy định về văn thư, lưu trữ; triển khai quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, kết nối hệ thống quản lý văn bản với Một cửa điện tử của tỉnh, Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh để thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính; cấp phát đầy đủ chữ ký số cho lãnh đạo huyện, phòng và cấp xã. Ngoài ra, huyện còn chuẩn hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chế độ báo cáo, đảm bảo sự thống nhất dữ liệu, tổng hợp, khai thác thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát. Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện Cẩm Mỹ trên lĩnh vực cải cách hành chính, những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng với những nỗ lực và quyết tâm của cán bộ và nhân dân huyện nhà, tin rằng công tác cải cách hành chính trên địa bàn sẽ đạt được những kết quả khả quan vào cuối năm 2024.
LÂM NGÂN
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​