Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
NGÀY HỘI PHÁP LUẬT – ĐIỂM GIAO LƯU TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự pháp triển kinh tế - xã hội. Ở nước ta, thời gian qua, cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
2023NGAY HOI PHAP LUAT 1.jpg
(Cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ tarng huyện Cẩm Mỹ giao lưu tìm hiểu pháp luật tại buổi sinh hoạt “Ngày hội pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
 
Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nhân.
Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 76 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.
Thực hiện quy định này, hướng tới ngày 9.11.2023 – Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức sinh hoạt “Ngày hội pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023.
Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện được tìm hiểu kiến thức pháp luật về  luật an ninh mạng, luật giao thông đường bộ, được giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật qua việc trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật trên các lĩnh vực…Nói về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày hội pháp luật trong lực lượng vũ trang huyện, đồng chí Huỳnh Hồng Sang – Chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ cho biết: “Mục đích ý nghĩa của ngày hôm nay là nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật chấp hành hiến pháp và pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái thứ 2 nữa khẳng định được vai trò của pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ nói riêng. Cái thứ 3 nữa là nêu cao tinh thần tự giác chấp hành hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện. Cái thứ 4 nữa là nêu cao công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tầng lớp nhân dân trong địa bàn huyện. Thứ 5 nữa là hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào xây dựng an ninh tổ quốc”.
Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11 được huyện tổ chức hàng năm. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cảu cán vộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trong đơn vị. đồng chí Huỳnh Hồng Sang – Chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ cho biết thêm: “Thời gian vừa qua việc chấp hành pháp luật cũng như điều lệnh, điều lệ quân đội của lực lượng vũ trang huyện khá tốt. Trong 3 năm gần đây không có hiện tượng nào vi phạm kỷ luật đến độ phải xử lý. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm tương đối rõ rệt. Do sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy cũng như cán bộ tuyên truyền pháp luật các cấp. Hàng tháng chúng tôi thường xuyên tổ chức ngày pháp luật để tuyên truyền và vận động anh em trước hết chấp hành tốt quy định pháp luật. Thứ 2 chấp hành tốt điều lệ và thực hiện tốt cái chức trách của người chiến sỹ, lực lượng vũ trang”.
Được tham gia sinh hoạt, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích, thiết thực, giúp cán bộ chiến sỹ chấp hành đúng đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò của mình trở thành những tuyên truyền viên pháp luật tích cực, xây dựng dơn vị nagy2 càng vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển văn minh. Đồng chí Mai Xuân Sang – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Bảo cho biết:  “Qua ngày sinh hoạt pháp luật tại đơn vị, chúng tôi được tiếp thu học tập và được nghe quán triệt những luật về pháp luật Nhà nước Việt Nam nói chung, cũng như luật về nghĩa vụ quân sự nói riêng. Qua do91 với cương vị là một chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, tôi sẽ thường xuyên tổ chức quán triệt và hướng dẫn các nghị quyết chỉ thị về pháp luật của cấp trên cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng thường trực thuộc quyền để cho cán bộ, chiến sỹ nắm, hiểu được và thực hiện tốt pháp luật, những nghị định, chỉ thị của cấp trên, tao cho cơ quan đơn vị ngày càng hoàn thiện tốt công việc được giao “.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09.11, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống, thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 
THÚY HẰNG – NHẬT THANH
 
                
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​