Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ KẾ HOẠCH 290-KH/TU VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

​Đến thời điểm hiện tại huyện Cẩm Mỹ có 27 tổ chức cơ sở đảng (trong đó: Đảng bộ cơ sở: 20 tổ chức cơ sở Đảng (với 206 chi bộ trực thuộc), chi bộ cơ sở: 07 tổ chức cơ sở Đảng). Tổng số đảng viên 4.344 đồng chí, trong đó: đảng viên nữ: 1.785đ/c, đảng viên dự bị: 379đ/c, đảng viên dân tộc ít người: 137 đ/c; Thiên chúa: 120 đ/c; Cao đài: 02 đ/c; Người Hoa: 32 đ/c; Phật giáo: 58 đ/c; Tin lành: 02 đồng chí.

Do nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đại hội do đó ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội, trước hết là đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, tiếp đến là đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Cẩm Mỹ hoàn thành vào ngày 12/6/2020. Đa số kết quả bầu cử đều đúng theo cơ cấu đã đề ra, đến thời điểm hiện tại Ban Thường vụ Huyện ủy đã có quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy 27/27 chi, đảng bộ cơ sở và Ủy ban kiểm tra đảng ủy cho 20/20 đảng ủy cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 290-KH/TU, Hướng dẫn số 04-HD/TU của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 22/08/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ và quyết định thành lập các tổ biên tập văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập tổ biên tập và soạn thảo văn kiện; tổ giúp việc nhân sự Đại hội. Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được hiệu quả cao Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các Tiểu ban, Tổ biên tập văn kiện và các Tổ giúp việc thường xuyên bám sát kế hoạch và báo cáo tiến độ, họp Tổ đúng thời gian và thành phần theo quy định, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về cấp trên những tình huống mới phát sinh có liên quan đến đại hội, thực hiện tốt việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên cơ sở đúng số lượng và tỷ lệ phần trăm đảng viên theo quy định của từng tổ chức cơ sở đảng.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày 31/7/2020 và 03/04-8-2020 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 290-KH/TU, Hướng dẫn số 04-HD/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt trong đó Đảng bộ huyện đã quan tâm thực hiện tốt nội dung về công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả bầu cử tập trung, tỷ lệ tín nhiệm cao, đại hội đã bầu ra 37 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2029 và 20 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, trong đó đã đảm bảo được cơ cấu cán bộ trẻ, nữ và tỷ lệ cấp ủy viên mới tham gia lần đầu theo quy định, cụ thể:

Tổng số Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 37 đồng chí, trong đó: Tham gia lần đầu: 10 đồng chí, đạt 27,03%; Tham gia cấp ủy là nữ: 07 đồng chí, đạt 18,92%. Về cơ cấu độ tuổi: Dưới 35 tuổi: 01 đồng chí đạt 2,70%; Từ 35 đến dưới 40 tuổi: 06 đồng chí đạt 16,22%; Từ 40 đến 50 tuổi: 21 đồng chí đạt 56,76%; trên 50 tuổi là 09 đồng chí đạt 24,32%. Tuổi bình quân 46,02 tuổi. Trình độ chuyên môn: Trình độ đại học 29 đồng chí, đạt 78,38%; Thạc sỹ: 08 đồng chí đạt 21,62%. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 37/37đ/c, đạt 100%. Huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện đúng quy định về số dư bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Cụ thể số dư bầu cử cấp ủy 5/37 đồng chí đạt 13,51%; số dư bầu Ban Thường vụ 2/12 đạt 16,67%. Số dư bầu Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 01/7 đạt 14,29%. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: 07 đồng chí, trong đó chuyên trách 05 đồng chí, chức danh kiêm nhiệm là 02 đồng chí; số lượng giới thiệu 08 đồng chí để bầu lấy 07 đồng chí, tỷ lệ số dư 12,5%.

Bên cạnh chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo cáo kiểm điểm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời thể hiện sự cầu thị, nghiêm túc trong tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn; các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện các khóa vào dự thảo Văn kiện, Tổ giúp việc của đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách địa bàn vào nội dung dự thảo Văn kiện và ý kiến chỉ đạo của Tập thể Thường trực Tỉnh ủy (kết quả có 96 ý kiến tham gia vào văn kiện). Qua 03 lần tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở (kết quả có 37 ý kiến vào văn kiện đại hội) và tại Hội nghị của các Tổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV (kết quả có 24 ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội) đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ III trên các nội dung, lĩnh vực như kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận…, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 100% Đại biểu dự Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đại hội cũng xác định những lĩnh vực độ phá để thực hiện thời gian tới như: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu sản phẩm; Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông;  thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp huyện, Cụm công nghiệp Long Giao gắn với đầu tư xây dựng xây dựng hệ thống nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ sản xuất; Quy hoạch, xây dựng đô thị Long Giao theo hướng hiện đại; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, áp dụng triệt để hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính cho nhân dân. 

Đồng thời xác định mục tiêu tổng quát 05 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khai thác tốt các tiềm năng, điều kiện và thế mạnh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Cẩm Mỹ phát triển toàn diện; hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên Đại hội xác định vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn bị động, kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn thiếu 02 đồng chí. Về lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua còn 04 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đại hội đề ra gồm: ngành nông - lâm nghiệp; tổng vốn huy động đầu tư phát triển xã hội; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi vào mẫu giáo; tỷ lệ đảng viên bị vi phạm chiếm tỷ lệ cao. 

Với những kết quả đạt được, một số bài học kinh nghiệm được được rút ra khi triển khai thực hiện đó là:

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Đại hội Đảng. Trên cơ sở đó, phải coi trọng tự phê bình và phê bình trong đánh giá cán bộ, đảng viên, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm.

Công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội phải thật chu đáo, cụ thể và chi tiết đối với các văn bản như: Chương trình Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, quy chế làm việc của Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử, đề án nhân sự cấp ủy khóa mới, luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời các Tổ phục vụ cho đại hội hoàn thành đúng nội dung được phân công phụ trách… chương trình điều hành của đoàn Chủ tịch Đại hội phải phân công rõ người, rõ việc; các công việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội phải được chuẩn bị văn bản hóa. Đồng thời, trong quá trình chuẩn bị các nội dung này phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để hạn chế các sai sót.

Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội phải được làm tốt từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch, nhận xét đánh giá cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, công khai và phải coi trọng ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết trình Đại hội thảo luận phải bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; đồng thời phải được chuẩn bị kỹ càng trên cơ sở kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ trước và gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI,XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội phải được xây dựng trên cơ sở có sự  hướng dẫn kỹ về nội dung thảo luận, cách thức tổng hợp, để có đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; đồng thời làm tốt công tác tổng hợp, tiếp thu, giải trình, thể hiện sự cầu thị, trách nhiệm trong việc tiếp thu các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, của Đại hội các TCCS đảng và ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn; các sở, ngành của tỉnh và ý kiến kết luận chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy vào dự thảo văn kiện trình Đại hội. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới phải được xây dựng dựa trên định hướng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá đúng về tình hình, thực trạng hiện nay và xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Với những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm đã nêu, để thực hiện tốt trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai và thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là phải quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy trong từng thời gian cụ thể. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng.

Luôn phát huy tốt sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phong cách và lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cơ sở; tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy sâu sát với cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai phạm của cơ sở (nếu có).

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên và chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở từng cơ sở.

Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo cán bộ để nâng cao phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đi đôi với chuẩn bị tốt cán bộ kế cận cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quan tâm chỉ đạo thực hiện củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18&19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, thông qua giải quyết tốt các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội; khiếu nại tố cáo của công dân; sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận và các đoàn thể  nhằm tăng sự đồng thuận trong xã hội; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ trong giám sát, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên khơi dậy mọi nguồn lực trong dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Đề cao chế độ trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, chương trình làm việc toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tiếp tục bổ sung số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV còn thiếu.

Nguyễn Tài Hướ​ng


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành tặng hoa Anh hùng LLVT tại buổi lễ
Thường trực huyện ủy Cẩm Mỹ tặng hoa chúc mừng Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​