Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
XÃ XUÂN TÂY ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NĂM QUA

​Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong năm qua, công tác cải cách hành chính ở địa phương xã Xuân Tây luôn được Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã quyết liệt chỉ đạo, triển khai toàn diện cả 6 nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đưa xã trở thành xã đứng đầu trong công tác cải cách hành chính ở huyện.
2020 XA XUAN TAY DI DAU TRONG CONG TAC CAI CACH HANH CHINH.png
(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ)
 
Đạt được kết quả đó, là trong năm qua, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được xã chú trọng; 100% thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được giải quyết thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và gải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm việc rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa quy trình giải quyết. Hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đạt được các mục tiêu chính đã đề ra. Xã đã mở chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính với 30 phút mỗi ngày.
Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 12 ngày 13.2.2019 về tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Trong công tác tuyên truyền, xã đã chỉ đạo bộ phận phụ trách trang thông tin điện tử của UBND xã và Đài truyền thanh xã mở chuyên mục cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên tuyên truyền các văn bản, chủ trương của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính. Đồng thời đặt áp phích tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công mức độ 3 niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân xã và 12 nhà văn hóa ấp. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân xã còn phối hợp với các hội Đoàn thể triển khai tuyên truyền lồng ghép trong hội nghị, hội thảo sinh hoạt tại các ấp.
Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chínhđược ủy ban nhân dân xã quan tâm, quán triệt thực hiện nghiêm túc. Trong đó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Trong các cuộc họp cải cách hành chính đều do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham dự không cử cấp phó dự thay. Công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiệnnghiêm túc, triển khai toàn diện trên tất cả các nội dung, từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, cán bộ chuyên môn có liên quan đến công tác cải cách hành chính thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo theoq uy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng quá hạn xảy ra. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính một cách đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định, nhất là đối với thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, thay thế phải được cập nhật thường xuyên. Hàng tháng, hàng quý đều tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra phương hướng khắc phục các hạn chế, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức luôn đảm bảo tiêu chuẩn của từng chức danh, phù hợp với trình độ chuyên môn theo quy định hiện hành. Hiện toàn xã có 43 cán bộ, công chức không chuyên trách.
Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, đảm bảo kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch; thực hiện giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính không cần thiết trong hoạt động của ủy ban nhân dân xã, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Ioffice - Plus để gửi và nhận văn bản. Đồng thời ủy ban nhân dân xã cũng đã sử dụng chữ ký số trong việc xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản.
Kết quả tính đến ngày 4.11.2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã là 2.825 hồ sơ, tồn đầu kỳ 47 hồ sơ, nhận trong kỳ là 3.889 hồ sơ. Giải quyết hồ sơ đúng hạn là 3.838 hồ sơ đạt 98%, đang giải quyết là 23 hồ sơ, hồ sơ trễ hạn chủ yếu phát sinh bên lĩnh vực đất đai.
Nói thêm về việc lãnh đạo để đạt được kết quả trên, ông Đỗ Quang Thúy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây cho biết: “Chúng tôi xác định công tác cải cách hành chính, hay nói cách khác để tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân liên quan đến thủ tục hành chính là nhiệm vụ hàng đầu. Nên ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch quán triệt các quan niệm của đảng, của nhà nước liên quan đến cải cách hành chính. Thứ 2 chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và để giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hành chính phải có tâm, có tầm, có nhiệt huyết để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Thứ 3 chúng tôi tiếp tục đầu tư trang thiết bị để cho bộ phận thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chinh ở địa phương. Thứ 5 chúng tôi chủ động tháo gỡ những khó khăn, nhất là vấn đề trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các đối tượng già, yếu, khó khăn liên quan đến khai sinh, khai tử, liên quan đến các vấn đề khác, thậm chí chúng tôi cử cán bộ xuống tận nhà để trực tiếp làm các thủ tục này cho người dân. Thì có thể khẳng định rằng công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung và xây dựng hệ thống chính quyền nói riêng thì đối với Xuân Tây chúng tôi là hàng năm rất là quan tâm, đặc biệt là năm 2019 này là cái năm chúng tôi về đích nông thôn mới nâng cao do đó ngay từ đầu năm chúng tôi xác định nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trị quan trọng. do đó trách nhiệm người đứng đầu thương xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện tốt cho cán bộ, công chức cũng như người dân trong quá trình thực hiện các cái thủ tục cải cách hành chính ở địa phương nói chung và đạt được kết quả cao”.
 
THÚY HẰNG
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và UBKT Huyện ủy Khóa IV ra mắt
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Đại biểu biểu quyết
Các vị đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Đại hội bức trướng
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ - Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​