Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ

Đến thời điểm hiện tại huyện Cẩm Mỹ có 29 tổ chức cơ sở đảng, trong đó Đảng bộ cơ sở có 20 tổ chức (với 221 chi bộ trực thuộc), chi bộ cơ sở 09 tổ chức. Tổng số đảng viên 4.312 đồng chí, trong đó: đảng viên nữ 1.797đ/c, đảng viên dự bị 380đ/c, trong đó: đảng viên dân tộc ít người là 137 đ/c; Thiên chúa 121 đ/c; Cao đài: 02 đ/c; Người Hoa 32 đ/c; Phật giáo 58 đ/c; Tinh lành 02 đồng chí.

Trong đó tổng số tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp công lập là 89 tổ chức, cụ thể: Đối với đơn vị sự nghiệp cấp huyện có 05 đơn vị có tổ chức đảng. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc loại hình trường học thuộc huyện quản lý hiện có 59 trường có tổ chức đảng. Đối với Trường THPT trên địa bàn huyện thuộc Sở giáo dục quản lý có 03 trường, có 03/03 trường có tổ chức đảng. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc loại hình y tế gồm có Trung tâm y tế huyện thuộc sở Y tế quản lý hiện đã thành lập được Đảng bộ trung tâm y tế. Đối với trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện quản lý hiện có 12/13 đơn vị có tổ chức đảng (còn trạm Y tế xã Thừa Đức chưa thành lập được tổ chức đảng lý do mới có 02 đảng viên chính thức). Đối với doanh ngiệp nhà nước hiện tại huyện có 02 đơn vị thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước gồm: Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Ngân hàng chính sách huyện, đến thời điểm hiện tại có 02/02 đơn vị có tổ chức đảng. Đảng viên đang sinh hoạt trong mô hình tổ chức đảng này là 1456 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16/01/2019 của Huyện ủy Cẩm Mỹ. Huyện ủy Cẩm Mỹ xây dựng kế hoạch 136-KH/HU ngày 20/03/2019 của Huyện ủy về dự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 25-QĐi/TU ngày 13/02/2019 và Thông tri số 35-TT/TU ngày 24/3/2009 của Tỉnh ủy Đồng Nai về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019 - 2020.

Qua kết quả đánh giá của các Tổ công tác Huyện ủy và kết quả phân loại chất lượng sinh hoạt của các đảng ủy cơ sở nhận thấy mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện có một số ưu điểm và hạn chế đó là:

Về ưu điểm: Các tổ chức đảng đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt, Quy định số 25-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ được các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, đảng viên tham dự sinh hoạt đầy đủ, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh. Việc xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ cũng như cấp trên có hiệu quả, kịp thời, qua công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm và qua tham dự sinh hoạt chi bộ của các Tổ công tác Huyện ủy nhận thấy loại hình tổ chức đảng này có nhiều vượt trội hơn so với các loại hình tổ chức đảng khác, việc tổ chức họp cấp ủy, ban hành các văn bản chỉ đạo của chi bộ, ghi chép các loại sổ...đầy đủ, rõ ràng đúng theo hướng dẫn, 100% tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Từ tháng 4/2019 đến nay, các chi bộ thực hiện sinh hoạt và chấm điểm theo Quy định 25-QĐi/TU ngày 13/02/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đạt được, mô hình tổ chức đảng này vẫn còn một số hạn chế đó là: Cán bộ làm công tác đảng của chi bộ là cán bộ kiêm nhiệm do đó công tác báo cáo, thực hiện một số nghiệp vụ công tác đảng còn chậm, một số chi bộ chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng đúng mức chủ yếu quan tâm đến công tác chuyên môn. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ còn hạn chế, việc tuyên truyền giáo dục đảng viên có nơi chưa hiệu quả do đó đảng viên vi phạm về dân số kế hoạch hóa gia đình ở loại hình tổ chức đảng này còn xảy ra, cụ thể năm 2018 có 10 đồng chí vi phạm bị xử lý kỷ luật lý do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chiếm 38,46% trên tổng số đảng viên vi phạm năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 đã xử lý kỷ luật 26 đồng chí vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

Để phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung đó là:

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng theo đúng nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định số 25-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019-2020, nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 20/2/2019 của Huyện ủy Cẩm Mỹ và các văn bản hướng dẫn khác về công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện thành lập chi bộ đối với các đơn vị đã được sáp nhập, tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, các Tổ công tác của Huyện ủy và các đồng chí đảng ủy viên cơ sở thực hiện tốt việc tham dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng đối với loại hình chi bộ này, thực hiện tốt việc xếp loại chất lượng các chi bộ cơ sở và chỉ đạo các đảng ủy cơ sở thực hiện xếp loại chi bộ trực thuộc đúng theo quy định.

Chú trọng công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị, chú trọng công tác bồi dưỡng cấp ủy sau đại hội để đảm bảo cấp ủy đủ năng lực lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

Ngu​yễn Tài HướngĐang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​