Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN CẨM MỸ TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

​Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2019 luôn được huyện Cẩm Mỹ quan tâm thực hiện. Huyện đã Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai cải các hành chính như Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 (số 24/KH-UBND ngày 21/01/2019); Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (13/KH-UBND ngày 14/01/2019); Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 (số 40/KH-UBND ngày 29/01/2019); Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính huyện năm 2019 (22/KH-UBND ngày 21/01/2019); Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (49/KH-UBND ngày 15/02/2019); Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (50/KH-UBND ngày 15/02/2019); chỉ đạo thực hiện các nội dung đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tại các văn bản đến các xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo triển khai một số các nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện như: triển khai tìm kiếm sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính năm 2019; Phối hợp với tỉnh khắc phục tình trạng mất kết nối hệ thống camera tại một số đơn vị; rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính kiến nghị với tỉnh…
2019 CAI CACH HANH CHINH 6 THANG 2019.jpg
(Toàn cảnh khu vực một cửa huyện Cẩm Mỹ)

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Đã quán triệt, triển khai chỉ đạo của huyện về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Chỉ đạo các đơn vị địa phương kịp thời kiện toàn tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính của đơn vị mình.
Đối với công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, cụ thể: Tuyên truyền kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng; tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền công tác kiểm tra hành chính công vụ trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Các nhiệm vụ cải cách, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước huyện Cẩm Mỹ giai đoạn từ nay đến năm 2020; Kết quả thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính và thông báo kết quả thanh tra công vụ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ trong năm 2018; Thông báo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu; Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; Thông báo tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai tại Bộ phận một cửa các cấp;  Duy trì tiết mục " Cải cách hành chính " phát định kỳ vào thứ 6 và tiết mục " Đối thoại với công dân" phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần.
Đối với vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tiếp tục được Huyện ủy, HĐND và UBND huyện quan tâm, quán triệt thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện, người đứng đầu trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đối với UBND các xã có chủ trương thống nhất là không giao cho cấp phó phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.
Các văn chỉ đạo liên quan đến công tác, nhiệm vụ đều do Chủ tịch UBND huyện ký ban hành; trong các cuộc họp về cải cách hành chính quan trọng quán triệt không cho cấp phó dự thay. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, công vụ.
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về việc ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã thuộc UBND huyện Cẩm Mỹ và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về việc ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Cẩm Mỹ. Đồng thời, UBND đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Cẩm Mỹ kỳ 2014-2018. Trong 6 tháng năm 2019, đã tiến hành rà soát 80 văn bản quy phạm pháp luật, qua rà soát không phát hiện văn bản không phù hợp.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 13/12/2017 về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị và UBND các xã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị và UBND các xã. Trong 6 tháng, UBND huyện nhận được 32 thông tin phản ánh qua Tổng đài 1022 chuyển tiếp, đã xử lý đúng thời gian 24/32 phản ánh, 8/32 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính dịch vụ công thực hiện trên địa bàn huyện là 232 thủ tục, đã cấu hình trên phần mềm eGov 100% thủ tục. Đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận TNTKQ huyện, xã đối với tất cả 100% TTHC thuộc thẩm quyền. Kiện toàn nhân sự Bộ phận một cửa huyện theo các Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về quy định số lượng định suất, mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa huyện, xã năm 2019. Tổng số hồ sơ tiếp nhận ở Bộ phận một cửa huyện đến thời điểm 20/5/2019, tổng số hồ sơ nhận 26.602, giải quyết đúng hạn 23.441, chiếm tỷ lệ 88%.
Trong công tác triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã đã tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Ban hành Quyết định kiện toàn, bố trí nhân sự, bố trí cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa huyện, xã. Yêu cầu giải quyết tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã tại Bộ phận một cửa; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm Egov; yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng ngày thứ Bảy theo quy định; Tổ chức rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện, từng bước hoàn thiện Bộ phận một cửa theo mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh; Triển khai mô hình tích hợp thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thông tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa, qua đó giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp;  Tích hợp hệ thống Camera từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh (Trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai) để giám sát thời gian, giờ giấc của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết hồ sơ cho người dân. Hiện toàn huyện có  2.246 cán bộ, viên chức làm việc trong lĩnh vực giáo dục (biên chế 1930, hợp đồng 316);Sự nghiệp khác: 56 (biên chế 50, hợp đồng 06). Trong 6 tháng đầu năm huyện đã bổ nhiệm lại 6 cán bộ, công chức, luân chuyển điều động 3 cán bộ, công chức. 100% đạt chuẩn theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như việc triển khai tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo phát sinh hồ sơ đạt 30% trên tổng số thủ tục hành chính đã công bố đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Bộ phận một cửa huyện còn thấp, trong 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 88% (yêu cầu của Bộ Chỉ số là trên 92%); Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu; Chưa triển khai thực hiện được thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ (hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả); Việc lấy số thứ tự tại Bộ phận một cửa phát sinh nhiều khó khăn như: chưa có người hướng dẫn; bảng hướng dẫn chưa đầy đủ, cụ thể; tình trạng người dân bốc nhầm số, bốc lại gây mất thời gian...
Vì vậy, để đảm bảo triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 đạt kết quả, tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính huyện Cẩm Mỹ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 vừa được huyện tổ chức, ông Trần Văn Chiến – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ yêu cầu Phòng Nội vụ Tham mưu, giúp UBND huyện, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của UBND huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 và xây dựng kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019; chủ trì, phối hợp hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 theo quy định; Thường xuyên kiểm tra cải cách hành chính và công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã (kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa tích cực nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện.
Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện tăng cường công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp, xác định rõ nguyên nhân, đơn vị  gây hồ sơ trễ hạn. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì phải có văn bản kiến nghị xử lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thủ tục hành chính 4 tại chỗ (hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả); phối hợp với Bưu điện huyện có giải pháp tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo kế hoạch đề ra; bố trí nhân sự thực hiện hướng dẫn người dân cách lấy số tự động, điền các mẫu đơn, giấy tờ khi đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại một...
Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp triển khai tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ huyện, Văn phòng UBND huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là: việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho cán bộ, công chức ở Bộ phận Một cửa huyện, xã; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại hiện trạng công nghệ thông tin (phần mềm, phần cứng, nhân lực, tài chính), tổ chức, bố trí hợp lý, khoa học, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ CCHC hành Bộ Chỉ số CCHC năm 2019 đã được phân công phụ trách; rà soát việc cấp chữ ký số, chứng thư số, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.
Đối với các cơ quan, đơn vị khác tham mưu UBND huyện triển khai, kiểm tra, hướng dẫn, báo cáo các nội dung được phân công trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND huyện; phối hợp với các cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Bộ Chỉ số CCHC năm 2019, khắc phục những nội dung bị trừđiểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh chứng lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách đảm bảo đầy đủ, rõ ràng phục vụ cho công tác thẩm định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2019.
Đối với UBND các xã căn cứ kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện đề ra các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; thường xuyên rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; bố trí đầy đủ cán bộ công chức làm việc để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; bố trí người hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ theo định hướng của UBND tỉnh...
 
THÚY HẰNG
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​