Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
​ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ VÀO TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trong thời đại ngày nay, phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm qua phong trào phụ nữ huyện Cẩm Mỹ hoạt động đã có những thành tựu đáng kể, tuy nhiên hoạt động của hội phụ nữ các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đó là hình thức thu hút tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội chưa đa dạng phong phú nên hạn chế về số lượng hội viên, hội viên nòng cốt nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trên địa bàn huyện như: phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa mạnh, chưa sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Các giải pháp hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế chưa đa dạng.  Nhận thức, trình độ, năng lực của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Nhiều chị em chưa nhận thức đầy đủ những giá trị truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong khi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống của Hội còn chậm đổi mới, nhất là trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều thay đổi và nhu cầu của phụ nữ ngày càng cao.

Tiếp tục thực hiện khâu đột phá của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đa đạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”; Trong thời đại ngày nay, phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó chúng ta phải chú trọng công tác phát triển phụ nữ, muốn phát triển phụ nữ phải vận động tập hợp phụ nữ vào tổ chức tạo thành khối sức mạnh, nhất là phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc để họ được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Đồng thời phải tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Hội hoạt động ngày càng thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, hoạt động đạt hiệu quả cao hơn, quy mô và đa dạng hơn. Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Đồng Nai về nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chất lượng hội viên; Kế hoạch của BTV Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch của BTV Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ, luôn xác định Hội LHPN từ huyện đến cơ sở là nền tảng của tổ chức Hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả hệ thống chính trị. Do đó, việc nâng cao chất lượng tổ chức Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ, sẽ tạo nên sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong lối sống của người phụ nữ từ trong gia đình tới ngoài xã hội. 

Công tác tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đông của tổ chức Hội các cấp sẽ góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu trên, tập thể BTV Hội LHPN huyện đã không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, đa đạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, chính trị của địa phương.

Giải pháp đổi mới, tuyên truyền vận động với phương thức linh hoạt sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả cao trong vấn đề thu hút tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội, thuyết phục nâng cao vai trò các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở, để xây dựng người phụ nữ huyện nhà phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần đưa phong trào phụ nữ huyện nhà phát triển và tiến xa hơn nữa.

Được sự quan tâm hỗ trợ nghiệp vụ và sự chỉ đạo sâu sát của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đã chỉ đạo và triển khai đồng bộ đến cơ sở với những việc làm thiết thực, thu được những thành tựu đáng kể, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trước tiên là chú trọng công tác tuyên truyền đến đông đảo hội viên phụ nữ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền ý nghĩa  của việc tham gia tổ chức Hội đến hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ. Phân bổ chỉ tiêu phù hợp; thực hiện “phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút quần chúng, giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mái ấm tình thương, trao giải học bổng…tổ chức thành lập các tổ phụ nữ hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, pháp luật, văn hóa, thể dục thể thao…Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Hội cho cán bộ chi, tổ, hội viên. Tham gia Hội thi do tỉnh tổ chức. 

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy khối và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai chỉ đạo và tham mưu thực hiện các vấn đề có liên quan đến phong trào phụ nữ, công tác Hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, đặc biệt là công tác vận động phụ nữ vào tổ chức Hội với phương châm "càng đông càng mạnh càng hiệu quả". Nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, chăm lo bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm và xác định không ngừng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng chương trình hành động chuyên đề số 03/CTr-BCH ngày 21/03/2018 về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời xây dựng chương trình hành động về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Vận dụng khéo léo, tinh tế linh hoạt, đưa Nghị quyết của Đảng bộ huyện, chương trình hành động, cụ thể hóa kế hoạch hoạt động của Hội cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai đến các chi hội, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch và tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tập trung ở những địa bàn khó khăn nhằm đem lại hiệu quả cao.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, cơ sở đã rà soát, khảo sát tình hình phụ nữ trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, xây dựng kế hoạch đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình tập hợp, thu hút hiện có, thành lập mới và nhận diện các mô hình thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội hiệu quả. Thông qua đó, đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp phụ nữ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em vươn lên trong cuộc sống. Bộ máy tổ chức cơ sở Hội cũng được củng cố, kiện toàn kịp thời; cán bộ hội cơ sở tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội nói chung, công tác tập hợp phát triển hội viên nói riêng; lực lượng hội viên nòng cốt tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động...Phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở, nắm chắc đặc điểm tình hình của từng nơi, từng chi hội, đặc biệt là việc nắm băt tình hình tư tưởng hội viên, dư luận xã hội để tham mưu, đề xuất, phản ánh với cấp trên giải quyết, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của cơ sở nói chung và của chi hội, hội viên phụ nữ nói riêng.

Vận động cán bộ Hội tích cực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Hội, chủ động học tập nâng cao trình độ, kiến thức bằng các hình thức phù hợp, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, tăng cường hình thức tự học qua thực tế công tác Hội. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội. Cán bộ Hội cơ sở đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi. Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ, phấn đấu thực hiện mục tiêu về xây dựng người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: “Yêu nước, có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiên 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo các Chi hội rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên. Cải tiến trong việc cập nhật sổ sách quản lý hội viên. Phát huy vai trò chủ động của hội viên trong xây dựng chi hội chủ động công tác; thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt ở các chi hội phụ nữ; phấn đấu xây dựng mô hình Chi hội gương mẫu với 12 tiêu chí thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Nhằm đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đề nghị cấp Hội cơ sở tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ, nhất là về Điều lệ Hội, pháp luật, về giới, vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội; nắm chắc số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, tình hình phụ nữ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tổ chức Hội, để có biện pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút phù hợp. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt Hội cho phù hợp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; tăng cường hình thức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao..., tránh thông tin một chiều, nội dung đơn điệu; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các phong trào. Tham mưu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhằm xây dựng chuẩn người phụ nữ thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thay đổi nhận thức của phụ nữ nông thôn, giúp các cô, các chị em phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với tổ chức Hội. Hiện nay có 15/15cơ sở Hội và 604/604 cán bộ Hội và 12.684/13.740 hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ. Tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ tham gia học tập nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ III. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng. Hướng dẫn và vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đẩy mạnh và cải tiến việc thực hiện các phong trào thi đua, giúp phụ nữ hiểu và thực hiện vai trò của mình, động viên phụ nữ tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức tốt đời sống gia đình. Phối hợp rộng rãi với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong huyện thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh…Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa bằng các hình thức, đổi mới nội dung phong phú hơn, dễ hiểu, lôi cuốn, thu hút mạnh mẽ các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Lựa chọn sáng tạo linh hoạt các nội dung tuyên truyền, lồng ghép triệt để trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội. 100 % cán bộ Hội và trên 80% hội viên được Hội tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công ngiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, phát huy vai trò và tiềm năng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Từ những giải pháp linh hoạt mới mẻ thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội đã đem lại hiệu quả vô cùng khả quan. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách làm hay, phương pháp làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do vậy các chỉ tiêu đều vượt so với những năm trước như:Thành lập mới các mô hình, các tổ phụ nữ, phụ nữ dân tộc và phụ nữ tôn giáo hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau (năm 2018 thành lập mới được 8 câu lạc bộ và tổ phụ nữ); Đặc biệt thành lập được 12 chi hội “5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Công tác thu hút, tập hợp, phát triển hội viên là chỉ tiêu trọng tâm trong kế hoạch thi đua hàng năm luôn được các cấp Hội quan tâm, đầu tư, triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2018 đã phát triển được 947 hội viên vượt chỉ tiêu tỉnh giao 947/400, nâng tổng số hội viên lên đến 13.740 hội viên. Trong đó tổng số hội viên nòng cốt là 4.189, đạt 30,48 % đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Hoạt động của Hội LHPN từ huyện đến cơ sở luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, tạo điều kiện thuận lợi, định hướng của Hội cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành, MTTQ và đoàn thể; cộng sự nhiệt tình tâm quyết của đội ngũ cán bộ Hội để thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chủ động bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực tế tình hình đời sống, tư tưởng của phụ nữ để đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp có chất lượng và chiều sâu. Tập trung, đầu tư hướng mạnh về cơ sở, cần lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện và thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho cán bộ chi, tổ Hội. Biết phát huy được sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm của Đội ngũ cán bộ Hội và sự đồng thuận của các tầng lớp hội viên. 

Vận động, tập hợp thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh phong trào phụ nữ, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và vận động phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bằng những việc làm thiết thực trong học tập, lao động, công tác, trong xây dựng gia đình góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội .

Nguyễn Thị Bích ​HằngĐang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​