Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
​Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng luôn diễn ra trong bối cảnh phức tạp, khó khăn. Trong từng thời điểm cụ thể, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh để tăng cường, quyết liệt chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng các luận điệu, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội, thì các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để bóp méo, bịa đặt với mục đích cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại Đảng và chế độ, làm tan rã mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

2019-dien bien hoa tu tuong van hoa 1.png
Đối tượng các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị… luôn triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình của một bộ phận dân cư thiếu hiểu biết và một bộ phận thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền.

Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung chủ yếu là sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Thông qua việc thiết lập các website, blog để tổ chức truyền tải thông tin xấu, độc nhằm: 

1-Phá hoại tư tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; 

2-Gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp về chính trị xã hội; 

3-Làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. 

Chiêu bài chính chúng tập trung hướng vào là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống để xuyên tạc, thổi phồng; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; như vấn đề dân chủ, tôn giáo, các chính sách xã hội ở các nước so sánh với Việt Nam để rồi đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn để xuyên tạc vai trò lãnh đạo, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt ra những vấn đề kỳ bí, những chuyện theo kiểu bí mật trong nội bộ Đảng … Qua đó, tác động “dương Đông kích Tây” làm gia tăng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động xã hội nảy sinh quan điểm tùy tiện, phản biện vô nguyên tắc, phản đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi từ bỏ Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin; thúc đẩy lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) trong đó không ít đối tượng tham gia mạng xã hội ít hiểu biết, nhận thức mơ hồ về lý luận, thực tiễn của các xã hội đang phát triển, từ đó phai nhạt lý tưởng cách mạng, băng hoại đạo đức xã hội...

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ rõ: Nhận rõ bản chất, mục đích trên của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: “Thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

2019-dien bien hoa tu tuong van hoa 2.png
Hiện nay, toàn cầu hóa trở thành xu thế chung của tất cả các quốc gia, bên cạnh những mặt tích cực, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại thì các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động “diễn biến hòa bình” cả về quy mô và tính chất, mức độ, đặc biệt là thông qua internet và mạng xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Bởi vậy, hơn lúc nào hết cần nâng cao nhận thức, trình độ để nhận diện các đối tượng thù địch trên mọi phương diện, nhất là trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Trước tình hình trên Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính. Để làm được điều đó chúng ta cần thực hiện một số giải pháp đó là:

Việc định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân phải được thực hiện thống nhất giữa mục tiêu đặt ra của hệ thống chính trị, của nhà lãnh đạo, quản lý các cấp với nhu cầu cần cung cấp thông tin chính thống của quần chúng nhân dân. 

Trước những sự kiện chính trị, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan thông tin, truyền thông cần khai thác thông tin từ cơ quan chức năng chịu trách nhiệm cung cấp, để thông tin, bình luận trung thực, khách quan, thu hút độc giả vào tầm ảnh hưởng của mình, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, thái độ và phương pháp giải quyết vấn đề. Thực tiễn đã chứng minh, trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, dù độ phức tạp của sự việc đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hướng thông tin, thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, nhất là không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.

Công tác thông tin cần nhận diện, phát hiện và dự báo sớm một số vấn đề có thể gây bức xúc về tư tưởng và phải luôn đi trước, đi cùng trong quá trình giải quyết vụ việc. Phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Ban tuyên giáo kịp thời bám sát thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, có chiều sâu trí tuệ, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì mới hạn chế tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên internet hiện nay.

Định hướng kịp thời các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng việc học tập, làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả... Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên báo, mạng xã hội, internet, những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch tạo thành chuỗi dòng chảy thông tin tích cực, lan tỏa nhanh trong cộng đồng, góp phần định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ./.                                                                         

                                                                                                                                                                   Nguyễn Thế Yến.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và UBKT Huyện ủy Khóa IV ra mắt
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Đại biểu biểu quyết
Các vị đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Đại hội bức trướng
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ - Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​