Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Năm 2018, Huyện ủy Cẩm Mỹ quyết tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” trên địa bàn huyện

    Trong những năm qua cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn thống nhất quan điểm của Đảng ta là ở đâu có quần chúng thì ở đó cần phải có sự lãnh đạo của Đảng bằng tổ chức và đội ngũ đảng viên. Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể phải được thành lập ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực hoạt động và ở các loại hình cơ sở, trong đó có các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp tư nhân (DNTN). 

    Từ năm 2000 trở lại đây, đặc biệt từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (tháng 3-2002) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế này đã có bước phát triển nhanh chóng. Đại hội X, Đảng ta đã khẳng định “tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tư nhân đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn”. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được thông qua tại Đại hội XI, Đảng ta khẳng định: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế” và “thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân, khuyến khích tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước”.

    Trong những năm qua đứng trước tình hình phát triển chung về lĩnh vực kinh tế tư nhân của cả nước, tỉnh Đồng Nai những năm qua số lượng khu công nghiệp và số lượng doanh nghiệp cũng không ngừng phát triển. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 36 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đang quy hoạch phát triển 35 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.055 ha, có 32 khu công nghiệp đã được thành lập trong đó có 31 khu công nghiệp đã hoạt động kêu gọi đầu tư. Tính đến ngày 21/12/2017 trên địa bàn tỉnh có 29.898 doanh nghiệp với tổng số vốn 191.471 tỷ đồng, tuy nhiên có hơn 24.000 doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp và chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhiều doanh nghiệp tổ chức theo mô hình gia đình, khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuê mướn lao động thời vụ không đủ điều kiện để thành lập công đoàn, tổ chức đảng.

    Đối với huyện Cẩm Mỹ, theo số liệu thống kê tính đến ngày 05/12/2017 trên địa bàn huyện có 153 doanh nghiệp đang hoạt động, với 1.873 lao động (loại hình Doanh nghiệp: 35; loại hình Công ty: 102; loại hình Hợp tác xã: 16). Trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ: 121 doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ: 28 doanh nghiệp; doanh nghiệp vừa: 04 doanh nghiệp. Có thể nói các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện trong những năm qua có sự triển nhanh và đa dạng, hoạt động nhiều ngành, nghề khác nhau; hầu hết các địa bàn xã đều có doanh nghiệp; hoạt động của các Doanh nghiệp gắn chặt với cộng đồng dân cư, tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, còn là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở. Theo kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2017 cho thấy doanh nghiệp đã đóng góp 2.570 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,58% tổng số vốn.

    Để thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển lành mạnh, theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy Đồng Nai, Huyện ủy Cẩm Mỹ đã ban hành Quyết định số 1565-QĐ/HU ngày 17/11/2016 thành lập Ban chỉ đạo 07 Huyện ủy về xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và xây dựng Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 17/11/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2016-2020.
    Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 07 huyện và sự vào cuộc nhiệt tình của các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan liện quan nên trong năm 2017 huyện đã thành lập được 03 tổ chức công đoàn, tính đến thời điểm hiện tại có 05 doanh nghiệp (thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn) trên địa bàn huyện đã thành lập được tổ chức công đoàn, với 191 đoàn viên công đoàn, trực thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện, cụ thể: Công ty TNHH MTV TM-MT Thiên Phước với 55 đoàn viên/55 lao động, Công ty TNHH TM SX me non CN trại heo Kim Hòa Cẩm Mỹ với 32 đoàn viên/32 lao động, Cty TNHH Huy Minh với 46 đoàn viên/206 lao động, công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam với 34 đoàn viên/34 lao động và 01 tổ chức công đoàn tại Công ty thức ăn gia súc Việt Nhật với 24 đoàn viên/24 lao động. Có 01 chi đoàn thanh niên được thành lập năm 2017 tại Công ty vatisa đang hoạt động ở xã Nhân nghĩa. 
    Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển còn mang tính tự phát; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp; số lượng các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện thành lập được tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác còn ít; vị trí, vai trò của tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp nói chung còn mờ nhạt, chất lượng sinh hoạt không cao, phụ thuộc nhiều vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp, công tác giáo dục, quản lý đoàn viên hội viên còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp ít, chưa có tổ chức cơ sơ đảng.

    Xác định tầm quan trọng của việc tập trung nguồn lực phát triển kinh tế huyện nhà, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên địa bàn, để đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh phát triển đúng định hướng, đúng chủ trương đường lối của Đảng, đòi hỏi hoạt động xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thể và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện cần phải được tăng cường đẩy mạnh. 

    Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục có Kế hoạch số 99-KH/HU ngày  ngày 02/4/2018 để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” trên địa bàn huyện đến cơ sở, chính quyền các cấp, nhất là cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các doanh nghiệp. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đã đề ra mục đích, yêu cầu và cụ thể hoá các nội dung thực hiện trong năm 2018 như sau:

    Về mục đích, yêu cầu: Huyện ủy xác định việc xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là việc làm hết sức cần thiết, là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên nhằm hạn chế các mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ lao động, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, là nhiệm vụ hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; tạo môi trường lao động an toàn, bình đẳng, công bằng cho người lao động và người sử dụng lao động; tập hợp, giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động; bên cạnh đó giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển mạnh mẽ, bền vững, đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất, kinh doanh góp phần tạo môi trường ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện trong thời gian tới là một nhiệm vụ quan trọng, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có liên quan. Phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước trên cơ sở đồng thuận của người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
    Các nội dung cụ thể được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 đó là:

    Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong công nhân lao động và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 47-KH/HU ngày 17/11/2016 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

    Kiện toàn Ban Chỉ đạo 07 Huyện ủy, Ban chỉ đạo có trách nhiệm họp chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, chịu trách nhiệm trực tiếp về việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.
    Đối với những doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn, cơ quan Liên đoàn lao động huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chăm lo kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phải động viên đoàn viên, hội viên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp.
    Rà soát nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt ở một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, đề nghị các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng. Đối với các dự án liên doanh với nước ngoài, trong quá trình chuẩn bị dự án các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan liên quan cần chủ động xúc tiến việc thành lập tổ chức đảng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

    Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 99-KH/HU ngày 02/4/2018 đối với cấp uỷ cơ sở, cơ quan được phân công phụ trách. 

    Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 17/11/2016 của Huyện ủy để cụ thể hóa thành chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả trên từng lĩnh vực mình quản lý trong năm 2018. Rà soát nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, tiếp tục theo dõi thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân và thực hiện việc kết nạp những người làm chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, nắm chắc số lượng đảng viên là bộ đội xuất ngũ có nhu cầu việc làm để giới thiệu cho các doanh nghiệp. Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp và công đoàn trong các doanh nghiệp để tuyên truyền thực hiện phát triển đảng viên mới đối với các đoàn viên ưu tú, chuẩn bị điều kiện để thành lập tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời qua đó phổ biến chủ trương của huyện về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và chủ trương thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện để cho chủ doanh nghiệp hiễu rõ thực hiện.

    Đối với Đảng ủy các xã tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ trương thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho người lao động đang sinh sống trên địa bàn dân cư. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp nhưng cư trú tại địa phương.

 
Người viết: Nguyễn Tài Hướng

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và UBKT Huyện ủy Khóa IV ra mắt
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Đại biểu biểu quyết
Các vị đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Đại hội bức trướng
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ - Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​