Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
Huyện ủy Cẩm Mỹ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ti

    Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã diễn ra thành công công tốt đẹp, đây là hội nghị đã đề cập đến nhiều vấn đề lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến tình hình phát triển của đất nước trong những năm tới. Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng đã ban hành 04 Nghị quyết đó là: Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống và tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới.

    Trong đó có thể nói Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm nhất. Bởi đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm, có liên quan đến những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... 
    Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đã nhận định thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đó là “vẫn cồng kềnh, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ các cấp còn một số bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít cấp uỷ, tổ chức đảng còn yếu, việc quản lý đảng viên ở nhiều nơi thiếu chặt chẽ, công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn và trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn. Nhiều trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động có lúc, có nơi chưa thiết thực, hiệu quả, thiếu sâu sát cơ sở. Cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội còn bất cập; tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở các cấp, nhưng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước, Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp, chính sách tiền lương còn nhiều bất cập…”.
    Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) đã chỉ rõ được những hạn chế, nguyên nhân từ đó Đảng ta đã cụ thể hoá quan điểm chỉ đạo, đưa ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.
    Xác định được tầm quan trọng của Nghị quyết và để khắc phục những hạn chế về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ đã xây dựng Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 17/4/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kế hoạch đã cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới đó là:
    Về Mục tiêu:
    - Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, cơ cấu phù hợp đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
    - Từ nay đến năm 2019, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức, hạn chế thấp nhất sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý giữa các cơ quan, đơn vị; thí điểm thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, hiệu quả hoạt động đối với những nơi đủ điều kiện; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hiện có theo Đề án vị trí việc làm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 
    - Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.
    Về nhiệm vụ, giải pháp chung:
    - Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị của huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy.
    - Tập trung rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giải thể hoặc sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. 
    - Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra hàng năm; quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện. 
    - Chủ động tổ chức thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy tinh gọn, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị để giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
    - Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và quản lý cán bộ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ và liên thông giữa các cấp; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định quy trình công tác cán bộ, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những cán bộ kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức.
    - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền điện tử; tổng kết, đánh giá để có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin. Tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực để tạo nguồn kinh phí góp phần thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
    - Thực hiện chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.
    - Chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.
    - Xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả và xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. 
    - Lấy kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân.
    Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
    Đối với hệ thống tổ chức của đảng:
    - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy đảm bảo theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương và hướng dẫn cấp uỷ cấp dưới trực tiếp điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc. 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ở ấp, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo, chú trọng thực hiện công tác xây dựng chi bộ ấp, khu phố có cấp ủy.
    - Tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
    - Thí điểm thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện. 
    -  Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã (01-03 xã).
    - Trên cơ sở quy định của Trung ương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc. 
    Đối với hệ thống tổ chức Nhà nước 
    - Triển khai thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nghiên cứu giảm số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan nhà nước; giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật từ nhiệm kỳ 2021-2026 hoặc có hướng dẫn của Trung ương.
    - Xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
    - Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; chú trọng đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện và xã. 
    - Thực hiện nghiêm quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên chế; quy định việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp.
    - Tăng cường thực hiện kiêm nhiệm công việc để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với việc tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã, tiếp tục thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố, thí điểm mô hình cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã kiên nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác có chức năng tương đồng.
    Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng
    - Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, phù hợp với thực tiễn và từng đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin từng bước khắc phục “hành chính hoá” hoạt động và “công chức hoá” cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền.
- Thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
    - Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản của tổ chức công đoàn bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả.
    - Rà soát, đánh giá và quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hội đảm bảo theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Các hội chỉ được cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, nhà nước không đảm bảo kinh phí hoạt động (trường hợp đặc biệt báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét).
    - Tiến hành sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư ấp, dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền.

 

 Nguyễn Tài Hướng
  


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​